Kvalité & Miljö

ÅC Byggs kvalitetsarbete

För oss på ÅC Bygg är målet att ha långsiktiga relationer och att genom imponerade kunder och leverantörer bibehålla vårt sedan många år gedigna och goda rykte i branschen. Våra kompetenta medarbetare och verksamhetssystem är två av huvudfaktorerna för att säkra våra högt ställda kvalitetskrav.
​​​​​​​
Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001
Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt ISO Certifierade verksamhetssystem.

Alla våra entreprenader ska utföras med hög kvalité samt att våra jobb styrs och dokumenterats på ett professionellt sätt. 

Alla våra medarbetare ska vara medvetna om och ta ansvar för kvalitén på sitt arbete. 

Vi utbildar kontinuerligt varje medarbetare så att de har den kunskap samt de resurser som erfordras för att kunna utföra sitt arbete med hög kvalité på ett kostnadseffektivt sätt. 
​​​​​​​
Vi arbetar löpande med att följa upp och förbättra vårt kvalitetsarbete för att alltid kunna uppfylla våra kunders och leverantörers högt ställda förväntningar.

ÅC Byggs miljöarbete

Vårt mål är att i alla led bidra till att byggnader och anläggningar under sin livslängd i minsta möjliga mån ska ha en negativ påverkan på vår miljö.
​​​​​​​
Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001
Vi jobbar kontinuerligt med att öka kompetensen inom miljöområdet och därmed skapa förståelse och engagemang kring miljöfrågor.

Vi väljer i första hand leverantörer med högt ställda miljökrav på sina produkter. Målet är att så lite som möjligt använda oss av material, metoder, transportsätt och resurser som har en negativ miljöpåverkan. 

Vårt mål är att i första hand undvika att restprodukter uppkommer. I andra hand att sortera dessa så att återvinning och återbruk underlättas. Produkter skadliga för människa och miljö ska tas om hand på ett betryggande sätt.

Våra restavfall kan till ca. 96% återvinnas eller förbrännas oavsett om vi sorterar på plats eller låter vår avfallsentreprenör göra det åt oss.

Vi utbildar kontinuerligt varje medarbetare så att de ska ha kunskap samt de resurser som erfordras för att kunna utföra ett felfritt arbete. 

Vi arbetar löpande med att följa upp och förbättra vårt kvalitetsarbete.

ÅC Byggs arbetsmiljöarbete

Vi bedriver vårt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, arbetsmiljöcertifiering och företagets interna policys. 

Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001
Alla våra medarbetare uppmanas att engagera sig i arbetsmiljöarbetet på företaget och att aktivt ta ansvar för hälso- och arbetsmiljöfrågorna i det dagliga arbetet. Riskrapportering ska omgående ske till ansvarig person, för att riskerna ska kunna bedömas och åtgärdas. 
Vi följer årligen upp arbetsskador, olycksfall och allvarliga tillbud som kan ha skett.  

Vi utbildar kontinuerligt varje medarbetare så att de har kunskapen samt de resurser som erfordras för att kunna skapa en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi arbetar också målmedvetet med förebyggande friskvård för att minimera arbetsskador och ohälsa hos sina medarbetare.  
​​​​​​​
Vi arbetar löpande med att följa upp och förbättra vårt kvalitetsarbete.

Kontaktuppgifter

ÅC Bygg AB
Hyvelgatan 14
741 71 Knivsta

Växel 018-28 80 40